• Enrollment

  301

 • School Code

  010

NewarkSchoolofDataScience&InformationTechnology-Logo

Newark School of Data Science & Information Technology

Enspire Lidè Teknolojik yo ansanm ak Ajan Chanjman pou Demen yo

vimeo-video-thumbnail

About Our School

Newark School of Data Science and Information Technology prepare pwochen jenerasyon chèchè-syantifik yo ansanm ak pwofesyonèl nan domèn teknoloji enfòmasyon yo ki gen ekspètiz pou pote chanjman òganizasyonèl ak teknolojik nan tout aspè nan kominote nou an. Nou prepare elèv yo pou inivèsite ak karyè pandan n ap konbine pwogram etid ki inovan nan syans done avèk teknoloji dènye modèl ki respekte nòm endistriyèl yo.

*The Newark School of Data Science & Information Technology pami nouvo lekòl ke Sipèrentandan León te louvri yo oswa te relouvri yo depi randevou li nan mwa Me 2018 la.

Unique Fact

Nou ofri elèv yon seri opòinite inik tankou estaj, pwogram pou preparasyon inivèsite, ansanm ak mantora.

School Information

 • Principal

  Dr. Liana M. Summey

 • Address

  746 Sanford Avenue
  Newark, NJ 07106

 • Phone Number

  973-350-5088

 • Parent Liaison

  Rayshawn Hughes
  rhughes@nps.k12.nj.us

 • School Hours

  8:10 am - 2:40 pm

 • Uniform Colors

  Anwo: Vèt Vif
  Anba: Nwa

 • Before School Options

  Okenn yo pa ofri nan lekòl sa a

 • After School Options

  Okenn yo pa ofri nan lekòl sa a

Follow us on Social Media

More Information

Seats Available
Seats Available in Entry Grade last Year Nivo 9: 123 NA
Percentage of Applicants Who Listed This School
1st and Were Matched to this School Last Year
100%
School Attendance
Average Daily Attendance Last School Year Percentage of Students Chronically Absent Last School Year
98% 1%
School Data
Average Section Size Student to Teacher Ratio Teachers with 5 or more years of experience Retention of Effective and Highly Effective Teachers Percentage of Teachers with Advanced Degrees
23 12:1 24% 76% 50%
Gradution Rates
Graduation Rates 2020-2021 Graduation Rates 2021-2022 Graduation Rates 2022-2023
Technology
Number of Devices 1:1
Magnet/Specialized School Admissions Criteria

• Relevé de notes/notes
• Entèvyou an pèsòn
• Evalyasyon ekri
Klas 9: 208
• Nòt tès estandadize yo
• Soumèt aplikasyon Newark Enrolls
• Tès pou Admisyon

*Tanpri, sonje preferans pou frè/sè a pa aplike pou lekòl magnet yo. Tanpri, ale sou www.newarkenrolls.org pou jwenn yon lis dènye kritè yo.

For more information on school performance, please see the NJDOE’s website: www.nj.gov/education/data