• Enrollment

  598

 • School Code

  026

ArtsHS-Logo

Arts High School

Nanm, Kò, ak Lespri Reyini Ansanm nan Art, ak nan Lavi

vimeo-video-thumbnail

About Our School

Avèk yon long istwa ki remakab, Arts High School te premye lekòl segondè piblik nan domèn atizanal ki egziste nan peyi a. Anblèm atistik NBOE a, jounen jodi a Arts High ofri yon seri pwogram atistik ak akademik ki solid pou elèv ki nan klas 9yèm-12yèm ane, sa ki pèmèt enskripsyon apre etid segondè nan anpil nan pi bon enstitisyon yo nan peyi a. Yo ofri espesyalizasyon nan domèn atizanal nan dans, teyat, mizik Televizyon ak medya, ansanm ak art vizyèl.

Unique Fact

Pandan li se sitou yon lekòl atizanal, pwogram akademik tradisyonèl Art High la ofri tou kou Onè, AP, ansanm ak kou pou Doub Enskripsyon nan yon inivèsite ki toupre yo. Elèv yo elijib pouyo chwazi yon lòt fòm Atizanal kòm minè
.

School Information

 • Principal

  Regina Sharpe

 • Address

  550 Dr. Martin Luther King, Jr. Boulevard
  Newark, NJ 07102

 • Phone Number

  973-733-7391

 • Parent Liaison

  Jennifer Javier
  862-241-2616
  j2javier@nps.k12.nj.us

 • School Hours

  8:10 am - 2:40 pm

 • Uniform Colors

  Anwo: Vèt Chasè, Ble, Blan
  Anba: Pantalon Vèt oswa Gri; Jip Gri pou tifi; Djempè Akawo

 • Before School Options

  Okenn yo pa ofri nan lekòl sa a

 • After School Options

  Okenn yo pa ofri nan lekòl sa a

 • School Website

Follow us on Social Media

More Information

Seats Available
Seats Available in Entry Grade last Year Nivo 9: 175 NA
Percentage of Applicants Who Listed This School
1st and Were Matched to this School Last Year
96%
School Attendance
Average Daily Attendance Last School Year Percentage of Students Chronically Absent Last School Year
96% 2%
School Data
Average Section Size Student to Teacher Ratio Teachers with 5 or more years of experience Retention of Effective and Highly Effective Teachers Percentage of Teachers with Advanced Degrees
22 11:1 73% 92% 52%
Gradution Rates
Graduation Rates 2020-2021 Graduation Rates 2021-2022 Graduation Rates 2022-2023
Technology
Number of Devices 1:1
Magnet/Specialized School Admissions Criteria

• Relevé de notes/notes
• Odisyon
• Prezans
• Nòt tès estandadize yo
• Soumèt aplikasyon Newark Enrolls
• Tès pou Admisyon

*Tanpri, sonje preferans pou frè/sè a pa aplike pou lekòl magnet yo. Tanpri, ale sou www.newarkenrolls.org pou jwenn yon lis dènye kritè yo.

For more information on school performance, please see the NJDOE’s website: www.nj.gov/education/data