• Enrollment

  655

 • School Code

  095

RafaelHernandez-Logo

Rafael Hernández Elementary School

Kiltive Respè, Responsablite, Refleksyon, Rezistans, epi Enspire yon Renesans

vimeo-video-thumbnail

About Our School

Nan Rafael Hernandez School, n ap fè tout sa nou kapab pou n ankouraje sante akademik, sosyal ak emosyonè tout elèv. Nou ankouraje elèv nou yo pou yo devni yon seri lidè ki respesktye, responsab, reflechi e pi ki rezistan ki enspire renesans nan kominote nou an.

Unique Fact

Elèv ki nan Lekòl Presegondè yo chwazi pwòp kou ochwa yo epi yo kapab konsantre sou art, mizik, oswa dans. Elèv ki nan Pre-Matènèl yo gen opsyon pou yo antre nan Konpay Balèt Baby Shark (Baby Shark Ballet Company) nou an.

School Information

 • Principal

  Jessica Rios

 • Address

  345 Broadway
  Newark, NJ 07104

 • Phone Number

  973-481-5004

 • Parent Liaison

  Daniel DeOliveira
  973-268-5185

 • School Hours

  8:25 am - 2:55 pm

 • Uniform Colors

  Anwo: Wouj Fonse
  Anba: Kaki

 • Before School Options

  Okenn yo pa ofri nan lekòl sa a

 • After School Options

  Pri: Gratis
  Nivo: PK-8
  Lè Finisman: 5:30 PM
  Pri: Lekòl

 • School Website

Follow us on Social Media

More Information

Seats Available
Seats Available in Entry Grade last Year PK: 50 K: 92
Percentage of Applicants Who Listed This School
1st and Were Matched to this School Last Year
100%
School Attendance
Average Daily Attendance Last School Year Percentage of Students Chronically Absent Last School Year
94% 11%
School Data
Average Section Size Student to Teacher Ratio Teachers with 5 or more years of experience Retention of Effective and Highly Effective Teachers Percentage of Teachers with Advanced Degrees
18 13:1 48% 88% 35%
Technology
Number of Devices 1:1

For more information on school performance, please see the NJDOE’s website: www.nj.gov/education/data