• Enrollment

  117

 • School Code

  833

mt-carmel-guild-logo

Mount Carmel Guild Cares

Tagline

About Our School

Mount Carmel Guild Cares pèmèt timoun ki nan laj pou preskolè yo aprann konpetans pou lavi, responsablite, lidèchip, koperasyon, rezolisyon konfli ansanm ak fason pou yo fè konpwomi pandan y ap anseye yo konpetans pou prepare yo nan domèn literati lang, matematik, syans sosyal, syans, ak nan domèn atizanal. Nou kwè swen nou bay la gen efè dirèk sou devlopman timoun yo nan yon moman ki vrèman enpòtan nan lavi yo. Epitou, nou kwè nou gen yon gwo enfliyans nan fòme moun timoun nan pral devni an. N ap fè tout sa nou kapab pou n kontinye aprann ak grandi pou nou kapab elve timoun nou yo nan yon anviwònman ki chalere, adorab epi ki pezib.

School Information

 • Site Director

  Dorothy Cimo

 • Address

  594 North 7th Street
  Newark, NJ 07104

 • Phone Number

  973-497-7712

 • Family Worker

  NA

 • School Hours

  8:00 am - 3:00 pm

 • Uniform Colors

  Anwo: Ble Pal
  Anba: Ble Maren

 • Before School Options

  Pri: Gratis
  Klas: PK3-PK4
  Lè Kòmansman: 7:30 AM
  Pri: Lekòl

 • After School Options

  Pri: Gratis
  Klas: PK3-PK4
  Lè Finisman: 5:30 PM
  Pri: Lekòl

 • School Website

  NA

More Information

School Attendance
Average Daily Attendance Last School Year Percentage of Students Chronically Absent Last School Year
91% 31%
 • Community Partnerships

For more information on school performance, please see the NJDOE’s website: www.nj.gov/education/data